Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

De Werkgroep Zorg en Welzijn van de Vereniging Hollandscheveld wil volwaardige en levensvatbare zorgcoöperatie

coopBijna 2 jaar geleden nam het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld (Plaatselijk Belang) het initiatief zich te oriënteren op de toekomstige zorg voor de zorgbehoevende inwoners van het dorp. De gedachte hierbij was om bij te dragen aan een samenleving waarin saamhorigheid en onderlinge solidariteit hoog in het vaandel staan. Meer ‘omzien naar elkaar’ was en is nog steeds de slogan, die dit streven goed weergeeft. Een werkgroep heeft hier verder aan gewerkt door zich te oriënteren op goede mogelijkheden om hier gestalte aan te geven. Van de provincie Drenthe en het VSB fonds is hiervoor een startkapitaal ontvangen. Per 1 januari 2015 worden veel zorgtaken van het rijk naar de gemeenten overgeheveld. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. Daarom wordt het des te belangrijker dat ‘omzien naar elkaar’ echt van de grond komt.

Bewonersenquête 

Dit voorjaar werd een bewonersenquête gehouden. Uit de uitslag blijkt heel duidelijk dat de gedachte van een dorpscoöperatie voor de zorg wordt onderschreven. Op 4% na vinden alle deelnemers één centrale zorgorganisatie in het dorp belangrijk. Bijna de helft van de deelnemers wil er de schouders onderzetten door allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Dit komt er op neer dat zo’n 200 inwoners er aan willen bijdragen dat zorgbehoevende inwoners van Hollandscheveld langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de meest belangrijke uitslagen van de bewonersenquête klik hier 

Volwaardige en levensvatbare zorgcoöperatie

De werkgroep heeft het plan om het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld te adviseren de leden van de vereniging voor te stellen een zorgcoöperatie op te richten. Hiervoor moet echter eerst nog een heel belangrijke hobbel genomen worden door bij het gemeentebestuur de handen op elkaar te krijgen voor een volwaardige en levensvatbare coöperatie. Een coöperatie met zowel een vrijwilligerspoot als een professionele poot.

Ingediende zienswijze op concept Beleidsplan  

Het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld heeft afgelopen zomer een zienswijze ingediend op het concept Beleidsplan. Het bestuur schreef o.a. dat er raakvlakken zijn tussen het voorgenomen beleid van de gemeente en de intenties van de vereniging en dat zij zich, gelet op deze raakvlakken, heel goed kan voorstellen dat het college het initiatief neemt om hierover in gesprek te gaan met de werkgroep.

Reactie college van Burgemeester en Wethouders

Het college geeft in een reactie op de ingediende zienswijze aan, dat het college bereid is met de Werkgroep Zorg en Welzijn van de Vereniging Hollandscheveld verder te spreken over het burgerinitiatief inzake een zorgcoöperatie en om te bezien in hoeverre de gemeente hierbij kan faciliteren.

Is het gemeentebestuur bereid te participeren?

De werkgroep heeft het college en de raad afgelopen week schriftelijk laten weten dat ze deze reactie op zichzelf een positief uitgangspunt vindt.  Maar dat bij het lezen hiervan de leden van de werkgroep toch ook sterk het gevoel bekruipt dat er nog veel water door de Hoogeveensche Vaart richting Meppel zal moeten worden afgevoerd eer er binnen het gemeentehuis sprake is van een echte kanteling, die moet leiden tot een participatiesamenleving. Hier is in ieder geval meer voor nodig dan alleen eventueel de bereidheid om dit burgerinitiatief – in zekere mate - te faciliteren. Dit is eenrichtingsverkeer, vanuit een gezaghebbende positie geventileerd, aldus de werkgroep. Het gemeentelijk beleid kan alleen maar een succes worden als voldoende inwoners bereid zijn zich als vrijwilliger of mantelzorger in te zetten. De bewonersenquête wijst uit, dat veel Hollandschevelders hiertoe bereid zijn. De werkgroep is van mening, dat de participatiesamenleving alleen een kans van slagen heeft als ook de overheid bereid is te participeren in initiatieven vanuit de samenleving. Zo zal de gemeente meer los moeten laten en meer vertrouwen moeten schenken aan burgers en meer verantwoordelijkheid en bevoegdheid willen neerleggen bij burgers.

Over dit principiële punt is het woord a.s. donderdagavond aan de gemeenteraad!

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang